Vedtægter for Torsted Idrætsforening
 

§ 1
Foreningens navn er Torsted Idrætsforening. Foreningen er hjemmehørende i Horsens Kommune.

§ 2
Foreningens formål er at varetage sportslige interesser, samt virke for fremme af idræts- og ungdomsarbejde indenfor idrætsgrenene:

   • Badminton
   • Fodbold
   • Gymnastik
   • Håndbold
   • Andre former for idræt

Foreningen er tilsluttet følgende specialforbund under Dansk Idrætsforbund:

   • Danmarks Gymnastik Forbund
   • DBU Jylland
   • Jysk Håndbold Forbund under Dansk Håndboldforbund
   • DGI

og kan i henhold til bestyrelsens beslutning tilslutte sig andre relevante forbund mv.

§ 3
Foreningens anliggender varetages af:

   • Generalforsamlingen
   • Bestyrelsen

Alle vedtagelser sker ved simpelt flertal.

§ 4
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. I sager, som ikke er opført på dagsordenen, kan generalforsamlingen ikke træffe bindende beslutninger herom.
Stemmeret har alle aktive medlemmer over 15 år. Stemmeret for medlemmer under 15 år, kan kun udøves af en af forældrene. Ved flere søskende kan der samlet udøves en stemme.
Stemmeretten for medlemmer under 15 år kan alene udøves i anliggender, der vedrører deres egen afdeling.
Stemmeretten kræver at man har været medlem mindst 3 måneder og ikke er i kontingent-restance. Man stemmer ved personligt fremmøde og ved håndsoprækning og afgørelser træffes ved simpelt flertal. Bestyrelsen har altid stemmeret og bestemmer ved tvivl, hvem der har stemmeret, hvilket skal ske i henhold til reglerne, jf. ovenfor og i samråd med afdelingerne.

§ 5
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, senest den 15. november efter regnskabsårets afslutning.
Indkaldelse til generalforsamling skal ske senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen og bekendtgøres efter bestyrelsens beslutning fx via hjemmesider.
Skriftlige forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden for generalforsamling skal indeholde:

   1. Valg af dirigent
   2. Beretning om foreningens virksomhed ved formand og afdelingerne
   3. Forelæggelse af det reviderede driftsregnskab og status afsluttet pr. 31. december.
   4. Behandling af indkomne forslag
   5. Valg af formand, næstformand, sekretær og kasserer, samt suppleanter jf. §7
   6. Godkendelse af de i §9 nævnte udvalg for hver idrætsgren
   7. Valg af 2 regnskabskyndige revisorer samt en suppleant jf. §12
   8. Eventuelt

Valg af formand og sekretær sker i lige år, mens valg af næstformand og kassere sker i ulige år for en periode på 2 år. Ved manglende valg skal der suppleres af afdelingernes udvalg, jf. § 9.

§ 6
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 del af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig erklæring herom.

Indkaldelsen skal ske i henhold til § 5.

§ 7
Foreningen ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen består af formand, næstformand, sekretær og kasserer, samt formændene for de i §9 nævnte udvalg for hver idrætsgren.

Foreningen tegnes af minimum formand og 2 bestyrelsesmedlemmer.

De enkelte afdelinger/idrætsgrene jf.§9 tegner afdelingen/idrætsgrenen, således anliggende indenfor afdelingen/idrætsgrenen tegnes af 2 medlemmer af de enkelte afdelingens/idrætsgrens udvalget jf. §9.
Denne regel angår sædvanlige forhold for afdelingen/idrætsgrenen f.eks. økonomi, medlemmer og daglige anliggender.
Større beslutninger forelægges bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde i foreningen.

§ 8
Det administrative arbejde indenfor foreningen forestås af bestyrelsen.

§ 9
Arbejdet indenfor de af foreningen optagne idrætsgrene

   • Badminton
   • Fodbold
   • Gymnastik
   • Håndbold
   • Evt. andre idrætsgrene

forståes af et udvalg fra hver idrætsgren.

Udvalget for hver idrætsgren skal bestå af mindst 3 medlemmer, der vælges for et år ad gangen på et afdelingsmøde indenfor den respektive idrætsgren, inden den årlige ordinære general-forsamling.
Udvalget vælger en formand.
Såfremt valg ikke er mulig udpeges de 3 medlemmer løbende.

Afdelingen/idrætsgrenen indstiller til den ordinære generalforsamling dets udvalg til endelig godkendelse for et år ad gangen.
Såfremt formanden for udvalget er forhindret i at deltage i bestyrelsesmøder i TIF, indtræder et af de øvrige medlemmer fra udvalget for idrætsgrenen som suppleant for denne.

Udvalgene er ansvarlige for egne ”delregnskaber”, der indgår i TIF`s samlede driftsregnskab.
Udvalgene kan fastsætte retningslinjer for sit virke/sin forvaltning af opgaven og skal i givet fald fremsende disse til bestyrelsen til godkendelse.

§ 10
Indmeldelse i foreningens enkelte idrætsgrene sker ved henvendelse til udvalget for den enkelte idrætsgren.

Udvalget eller bestyrelsen er dog bemyndiget til at nægte optagelse af personer, som udviser utilbørlig optræden eller bestyrelsen har bestemte grunde til at formode, at ansøgeren vil modarbejde foreningens formål.

Udvalget eller bestyrelsen er ligeledes bemyndiget til at ekskluderer allerede optagne medlemmer.

§ 11
Kontingentet for medlemskab i den enkelte idrætsgren, fastsættes af udvalget for den enkelte idrætsgren, hvilket bestyrelsen kan kræve fremsendt til godkendelse.

Kontingentet opkræves forud.

Kontingentrestance udover en af udvalget for den enkelte idrætsgren fastsat frist, medfører tab af medlemsret i den enkelte idrætsgren.

§ 12
Foreningens regnskaber er fra 1. juli til 30. juni.

For overgangsperioden fra gamle til nye vedtægter vil regnskabsåret dog være 1. januar 2016 til 30. juli 2017.

Driftsregnskab og status med revisorpåtegning forelægges til godkendelse på generalforsamlingen.

§ 13
Revisionen foretages af to på generalforsamlingen valgte regnskabskyndige personer. Valget gælder for ét år ad gangen.

Ligeledes vælges en suppleant på hver generalforsamling for ét år ad gangen.

§ 14
Spørgsmål, som ikke er omhandlet i disse vedtægter, kan behandles og vedtages af generalforsamlingen og har samme forbindende virkning, som vedtægterne.

§ 15
Ophævelse af foreningen skal vedtages på 2 lovligt varslede generalforsamlinger med 2/3 stemmeflertal.
Foreningens midler, udover hvad tilsluttede hovedorganisationer har krav på, tilfalder velgørende eller sportslige formål.

Torsted, den 12. april 2016

 

 

Formand TIF Næstformand TIF
 Jens Høeg-Petersen Gitte Anegaard

 

Bestyrelsesmedlem – TIF Formand – Torsted fodbold Udvalgsmedlem – Torsted Gymnastik
Dennis S. E. Kjærgaard Jens Jensen Anette Malmkjær

 

Formand – Torsted Badminton Udvalgsmedlem – Torsted Håndbold Formand – Torsted Seniorer
Jesper Ladehoff Anne Finnedal Ulla Nielsen

 


Åbn TIF vedtægter som PDF