Vedtægter for Torsted Idrætsforening

§1 Navn og hjemsted

Stk. 1: Foreningens navn er Torsted Idrætsforening, og den er stiftet i 1964.

Stk. 2: Foreningens hjemsted er Horsens Kommune

§ 2 Formål

Stk. 1: Foreningen har til formål at varetage sportslige interesser, samt virke for fremme af idræts- og ungdomsarbejde indenfor idrætsgrenene:

 • Badminton
 • Fodbold (selvstændig juridisk enhed, der tillige er en afdeling under Hatting IF)
 • Gymnastik
 • Håndbold (selvstændig juridisk enhed)
 • Idræt for seniorer
 • Andre former for idræt

Stk. 2: Foreningen har også til formål at styrke fællesskabet og det sociale liv i foreningen og fremme medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen gennem folkeoplysende aktiviteter. Foreningen varetager disse interesser på et almennyttigt grundlag.

Stk. 3: Foreningen varetager de fælles interesser som foreningens afdelinger har.

§ 3 Foreningens opbygning

Stk. 1: Foreningen udgøres af en hovedforening og afdelinger. Nogle afdelinger er en del af selve hovedforeningen. Andre afdelinger er selvstændige juridiske enheder. Det skal fremgå af disses vedtægter, hvilken status de enkelte afdelinger har.

Stk. 2: De idrætsgrene, der udøves under hovedforeningen, og som organiseres i selvstændige foreninger, skal have deres egne vedtægter og selvstændig økonomi. I en sådan afdelings vedtægter skal fremgå, at afdelingen er et medlem af hovedforeningen, og vedtægterne må ikke stride mod hovedforeningens vedtægter. Disse afdelinger har egen økonomi med den konsekvens, at de selv råder over indtægter og udgifter, og hovedforeningen hæfter ikke for disse afdelinger.

Hvis en afdeling har behov for selvstændigt CVR-nummer og lignende for at varetage den daglige drift af afdelingen og for at kunne håndtere indtægter og udgifter og krav fra eventuelle myndigheder og specialforbund i forbindelse med momsafregning m.m. skal afdelingen være en selvstøndig juridisk enhed.

De afdelinger, der ikke er selvstændige juridiske enheder, er økonomisk en del af hovedforeningen, og disse afdelingers økonomi fastlægges inden for budgettet.

Indenfor dette afdelingsbudget har afdelingsbestyrelsen råderet og ansvar for indtægter og udgifter, og må ikke stifte gæld uden hovedbestyrelsens godkendelse.

Stk. 3: Den daglige ledelse af hovedforeningen varetages af hovedbestyrelsen og hver afdeling ledes af en afdelingsbestyrelse. I hovedbestyrelsen koordineres alle fælles anliggender og samarbejdet mellem afdelingerne.

Stk. 4: I hovedforeningen er generalforsamlingen øverste myndighed. I en afdeling er afdelingsgeneralforsamlingen højeste myndighed.

Stk. 5: Hovedbestyrelsen kan oprette udvalg. En afdelingsbestyrelse kan ligeledes oprette udvalg.

§ 4 Tilhørsforhold til andre organisationer

Stk. 1: Hovedforeningen er tilsluttet DGI og er underlagt denne organisations regler og bestemmelser og kan være medlem af specialforbund under DIF.

Stk. 2: Juridisk selvstændige afdelinger kan være tilsluttet DGI og et specialforbund under DIF.

Stk. 3: Hovedforeningen deltager desuden efter hovedbestyrelsens beslutning i de organer, der fremmer hovedforeningens interesser.

Stk. 4: Hovedforeningens indmeldelse og udmeldelse af DGI og af specialforbund er et anliggende for generalforsamlingen.

§ 5 Medlemsforhold

Stk. 1: Hovedforeningen består af aktive og passive medlemmer, der tilslutter sig foreningens formål og betaler kontingent for en periode på mindst tre måneder.

Stk. 2: Aktive og passive medlemmer skal være medlem af en eller flere afdelinger. Indmeldelse sker ved henvendelse til enkelte afdelingsbestyrelse.

Stk. 3: Hovedbestyrelsen kan udpege æresmedlemmer, der har taleret på generalforsamlingen.

Stk. 4: Ethvert medlem har ret til at anvende hovedforeningens faciliteter og deltage i dens aktiviteter og tilbud. Anmodning om medlemskab behandles af den enkelte afdelingsbestyrelse, og medlemskabet gælder fra, at afdelingsbestyrelsen har oprettet det. Udelukkelse og eksklusion afgøres af afdelingsbestyrelsen og afgørelsen kan indbringes for hovedbestyrelsen. Udmeldelse sker skriftligt ved meddelelse til afdelingsbestyrelsen med mindst én måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode.

Stk. 5: Medlemmerne er forpligtet til at overholde hovedforeningens of afdelingernes vedtægter og øvrige bestemmelser. Medlemmerne er endvidere forpligtet til at overholde de regler og bestemmelser, som er fastsat af en organisation, som hovedforeningen eller en afdeling er tilsluttet.

§ 6 Kontingent

Stk. 1: Kontingentet består af et grundkontingent og et afdelingskontingent for hver afdeling. Grundkontingentet fastsættes af hovedforeningens generalforsamling. Afdelingskontingent fastsættes af den enkelte afdeling.

Stk. 2: Regler for opkrævning af kontingent fastsættes af hovedbestyrelsen. Reglerne for restance fremgår af den enkelte afdelings vedtægter eller forretningsorden.

§ 7 Generalforsamling

Stk. 1: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt senest den 15. november

Stk. 2: Tidspunktet for generalforsamlingen fastsættes af hovedbestyrelsen, og hovedbestyrelsen indkalder senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse via foreningens hjemmesider. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted og foreløbig dagsorden.

Stk. 3: Hovedbestyrelsen kan selv fremsætte forslag. Forslag fra afdelingerne til behandling på mødet skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. På samme måde som for indkaldelsen udsender og meddeler hovedbestyrelsen senest 6 dage før generalforsamlingen endelig dagsorden samt de tilhørende bilag.

Stk. 4: Alle medlemmer har taleret. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 15 år, der har været medlem i mindst 3 måneder og som ikke er i kontingentrestance.

Stk. 5: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Hvert medlem har én stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 6: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af hovedbestyrelsen. Dirigenten afgør spørgsmål om afstemninger. Dirigenten kan bestemme skriftlig afstemning.

Stk. 7: Beslutninger træffes ved simpelt flertal og ved håndsoprækning. Til oprettelsen af en afdeling, vedtægtsændringer og beslutning om opløsning kræves 2/3 stemmeflertal. Ved personvalg er den valgt, der opnår flest stemmer.

Stk. 8: Valgbar til hovedbestyrelsen og som revisor er ethvert medlem, der er fyldt 18 år. Et medlem af en afdelingsbestyrelse, er valgbar, dog må kassereren ikke samtidig være medlem af en afdelingsbestyrelse.

Stk. 9: Hovedbestyrelsen sørger for, at der tages referat af generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 9 Dagsorden for ordinær generalforsamling

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Beretning om foreningens virksomhed ved hovedbestyrelsen og afdelingerne
 • Forelæggelse og godkendelse af det driftsregnskab og status pr. 30. juni
 • Forelæggelse og godkendelsen af forslag til grundkontingent og budget for det kommende år
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg til hovedbestyrelsen
  1. Valg af formand (i lige år)
  2. Valg af næstformand (i ulige år)
  3. Valg af kasserer (ulige år)
  4. Valg af suppleant til hovedbestyrelsen
 • Valg af en regnskabskyndig revisor og revisorsuppleant
 • Eventuelt

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt hovedbestyrelsen ønsker det, eller mindst to afdelinger kræver det eller når mindst 2/3 af foreningens medlemmer fremsender skriftlig erklæring herom.

Stk. 2: Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet er modtaget. Indkaldelse og generalforsamlingens gennemførelse skal ske i henhold til §7

§ 11 Hovedbestyrelsen

Stk. 1: Hovedbestyrelsen består af formand, næstformand og kasserer samt formændene fra hver afdelingsbestyrelse. Hovedbestyrelsen vælges af generalforsamlingen og afdelingsformænd vælges på afdelingsgeneralforsamling.

Stk. 2: Afdelingsbestyrelsen kan beslutte, at en anden fra afdelingsbestyrelsen end formanden deltager fast i hovedbestyrelsen. Såfremt en afdelingsformand afgår i utide, uden at der vælges en anden formand, udpeger afdelingsbestyrelsen et andet afdelingsbestyrelsesmedlem til at indgå i hovedbestyrelsen. Såfremt en afdelingsformand er forhindret i at deltage i et møde, deltager et andet afdelingsbestyrelsesmedlem.

Stk. 3: Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede. Hver afdeling har én stemme, og medlemmerne af hovedbestyrelsen har hver en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4: Hovedbestyrelsen udarbejder en forretningsorden, hvori opgavefordelingen i hovedbestyrelsen er beskrevet. I denne forretningsorden fastlægges regler for afholdelse af hovedbestyrelsesmøder samt retningslinjer for revision og tilsyn med foreningens økonomi. Hovedbestyrelsen kan beslutte, at der betales for ekstern bistand til udførelse af nogle af de opgaver, der varetages af kassereren.

Stk. 5: Hovedbestyrelsen udarbejder forslag til grundkontingent og budget for hovedforeningen. Hovedbestyrelsen udarbejder forslag til oprettelse af nye afdelinger.

§ 12 Afdelingerne

Stk. 1: Hver afdeling ledes af en afdelingsbestyrelse, hvis størrelse og sammensætning fastlægges i afdelingens vedtægter. Når afdelingen er juridisk selvstændig, og for øvrige afdelinger fastlægges det i en forretningsorden for afdelingen.

Stk. 2:  For de selvstændige afdelinger indebærer afdelingens selvstændighed, at hver afdeling selv træffer alle beslutninger, der vedrører den pågældende aktivitet, medmindre andet fremgår af disses vedtægter. Afdelingerne indgår i hovedforeningens fællesskab og holder hovedbestyrelsen behørigt orienteret. Afdelingen skal i sit navn anvende hovedforeningens navn.

Stk. 3: Aktivitetskontingent fastsættes i den enkelte afdeling af afdelingsgeneralforsamlingen.

Stk. 4: Afdelingerne er ansvarlige for egen økonomi og indsender budget og regnskab til hovedbestyrelsen til orientering. Afdelingernes regnskab indgår i hovedforeningens samlede regnskab

Stk. 5: Såfremt en afdeling ønsker at oprette en støtteforening, skal dette godkendes af hovedbestyrelsen.

Stk. 6: Den enkelte selvstændige afdeling bestemmer medlemskab af DGI og specialforbund under DIF. Beslutning herom afgøres på afdelingsgeneralforsamlingen.

Stk. 7: Såfremt en afdeling fusionerer med en anden forening, skal det godkendes af hovedbestyrelsen ligesom fortsat medlemskab af hovedforeningen godkendes af hovedbestyrelsen. En ikke-selvstændig afdeling kan ikke fusionere med en anden enhed.

Stk. 8: En afdeling skal anvende de farver og kendetegn på klubdragt, som hovedforeningen har bestemt. Hovedbestyrelsen kan dog give dispensation.

Stk. 9: Oprettelsen af en afdeling besluttes af en hovedforeningens generalforsamling og kræver vedtagelse med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 10: Såfremt en afdeling ønsker at udmelde sig af hovedforeningen eller at opløse afdelingen, an dette kun ske efter, at spørgsmålet er forhandlet med hovedbestyrelsen, og beslutningen kræver vedtagelse på to af hinanden følgende afdelingsgeneralforsamlinger med mindst 3/4 flertal på begge generalforsamlinger. Denne regel gælder kun for selvstændige afdelinger. For de andre afdelinger kan der ikke ske udmeldelse eller opløsning, men hovedgeneralforsamlingen kan beslutte om en afdelingsaktivitet skal ophøre.

Stk. 11: Såfremt en selvstændig afdeling udmelder sig af hovedforeningen, medtager afdelingen alle dens rettigheder og forpligtelser, dog tilhører retten til navn og logo fortsat hovedforeningen.

Stk. 12: I tilfælde af en selvstændig afdelings opløsning tilfalder dens midler hovedforeningen.

§ 13 Afdelingsvedtægter

Stk. 1: Hver selvstændig afdeling har egne vedtægter. Disse skal være i overensstemmelse med hovedforeningens vedtægter og skal godkendes af hovedbestyrelsen.

Stk. 2: Afdelingens vedtægter skal indeholde bestemmelser om følgende:

 1. Navn, stiftelsestidspunkt og hjemsted
 2. Formål
 3. Tilhørsforhold til hovedforeningen
 4. Medlemsforhold og demografisk medlemsindflydelse
 5. Afdelingsgeneralforsamling
 6. Valg af afdelingsformand, øvrige bestyrelsesmedlemmer og revisor
 7. Regnskab og budget
 8. Tegningsret og hæftelse
 9. Vedtægtsændringer
 10. Opløsning

Stk. 3: De afdelinger der ikke er selvstændige, har ikke egne vedtægter.

Stk. 4: Afdelingsbestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden

Stk. 5: Afdelingsgeneralforsamlingen følger reglerne for hovedforeningens generalforsamling som nævnt i § 7. Her er tillige stemmeret for medlemmer under 15 år alene kan udøves af en af forældrene. Ved flere søskende kan der samlet udøves en stemme.

Hovedbestyrelsen har med taleret adgang til at deltage i afdelingsgeneralforsamlinger.

§ 14 Regnskab og revision

Stk. 1: Hovedforeningen of afdelingernes regnskabsår er 1. juli til 30. juni

Stk. 2: Hovedbestyrelsen udarbejder årsregnskab for hovedforeningen inklusiv de ikke-selvstændige afdelinger. Regnskabet skal indeholde resultatopgørelse over driften samt status. Dette regnskab revideres og skal godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 3: Hovedforeningen og afdelingernes regnskaber revideres af to af generalforsamlingen valgte revisorer. På hver ordinær generalforsamling vælges én revisor for to år.

Stk. 4: Revisorerne skal hvert år gennemgå hovedforeningen og afdelingernes regnskaber og påse, at de er regnskabsmæssige korrekte, og at indtægter og udgifter er udtryk for rimelige dispositioner. Revisorerne skal forsyne regnskaberne med påtegninger. Revisorerne har til enhver tid adgang til at påse bogføring og hovedforeningens beholdninger.

§ 15 Tegningsret og hæftelse

Stk. 1: Hovedforeningen tegnes af hovedformanden sammen med to øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer. Hovedbestyrelsen kan foretage alle dispositioner, dog skal køb, salg og pantsætning af fast ejendom godkendes af generalforsamlingen, ligesom lånoptagelse skal godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 2: Hovedbestyrelsen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af hovedforeningen.

Stk. 3: Hovedforeningen hæfter for egne forpligtelser og ikke selvstændige afdelingers forpligtelser, men hæfter ikke for de selvstændige afdelingers forpligtelser. En selvstændig afdeling hæfter alene for egne forpligtelser og hæfter ikke for andre afdelingers eller hovedforeningens forpligtelser.

Der påhviler ikke hovedforeningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Hovedbestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser.

§ 16 Vedtægtsændringer

Stk. 1: Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 2: Vedtagelse af hovedforeningens fusion med anden forening afgøres efter reglerne om vedtægtsændringer.

 

§ 17 Opløsning

Stk. 1: Beslutning om hovedforeningens opløsning kræver vedtagelse på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger. Der skal mindst være seks uger mellem de to generalforsamlinger. Til vedtagelse af opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for beslutningen på begge generalforsamlinger.

Stk. 2: Foreningens midler, udover hvad tilsluttede hovedorganisationer har krav på, tilfalder velgørende eller sportslige formål.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål?

Vi har samlet nogle af de oftest stillede spørgsmål her på siden, hvor du kan læse mere om tilmelding m.m. Er du fortsat i tvivl, er du velkommen til at kontakte teamet direkte med dit spørgsmål. 

Se praktisk info

bubble